Късокракът е тревисто растение. То се среща в широколистните и иглолистните гори в европейската част на Русия, както и в Западна Европа, Централна и Източна Азия.

Сред най-известните видове са:

– перестият късокрак (Brachypodium pinnatum) расте на горски почви и черноземи. Стъблата са с височина 50-120 см, коренищата са пълзящи. Листата са плоски, светлозелени, по края и отдолу грапави. Съцветието е право или наклонено, с дължина 7-16 см;

– горският късокрак (Brachypodium sylvaticum) е разпространен в горските части на Средна Азия, Западна Европа, Мала, Централна и Източна Азия. Расте в широколистни и дребнолистни гори на свежи и леко влажни богати почви. На височина расте от 40 до 180 см в зависимост от формата. Образува туфи. Стъблата са изправени, листата са тъмнозелени, плътни, плоски. Съцветията са класовидни, с дължина 7-15 см.

Местоположение: сенчести места.

Размножаване: чрез семена.

Използване: като почвопокривно растение в ландшафтните композиции.

/материали от “Голяма енциклопедия за цветята”/